Διαγωνισμός Ανδρικά Φούτερ - Όροι Συμμετοχής

Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία CONCEPTINOV LTD  (εφεξής η Εταιρία) και διατηρεί την ιστοσελίδα www.brands4all.com.gr (εφεξής η Ιστοσελίδα), διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ο Διαγωνισμός) με πέντε (5) τυχερούς νικητές που κερδίζουν από ένα φούτερ από τη φθινοπωρινή μας κολεξιόν. 

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι Αναλυτικοί Όροι) είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερομένου και της ανάδειξης αυτού στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή/και να παρατείνει ή/και να μειώνει τη διάρκεια ή/και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να αλλάζει τo Έπαθλo του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. O Διαγωνισμός θα διαρκέσει από 29/8/2017  έως και την 8/9/2017 και ώρα 14:59 (εφεξής η Διάρκεια)

2. Το έπαθλο περιλαμβάνει 5 ανδρικά φούτερ (ένα φούτερ ανά νικητή)

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας. Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Εταιρίας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς Ά βαθμού αυτών.

4. Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό (εφεξής ο Διαγωνιζόμενος) θα πρέπει: 

a) Να επισκεφτεί την κολεξιόν με τα ανδρικά φούτερ 

b) Να γράψει ως comment τον τίτλο του προϊόντος που θέλει να λάβει ως δώρο σε αυτό το facebook post

*Προσοχή: Τα likes & τα shares δεν θεωρούνται έγκυρες μορφές συμμετοχής στο διαγωνισμό

5. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με βάση το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών στις 8/9/2017 και ώρα 16:00, ηλεκτρονικά μέσω του https://commentpicker.com. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα της ή/και στα Social Media αυτής. Η ανακοίνωση των νικητών του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα της κλήρωσης, στα social media της Εταιρίας. 

6. Η Εταιρία δικαιούται να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες. Επίσης, διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους παρόντες όρους.

7. Το Έπαθλο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωση του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. 

8. H Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε τεχνικό ή συναφές θέμα σχετικά με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού. 

9. Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του Επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: a. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. b. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση/παραλαβή του Δώρου αποβεί άκαρπη. c. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση/παραλαβή του Δώρου. 

10. Κατά την Διάρκεια του Διαγωνισμού και αλλά και μετά τη λήξη αυτού η Εταιρία δικαιούται να χρησιμοποιεί το Δώρο του νικητή και για σκοπούς διαφήμισης. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. 

11. O νικητής δεν δικαιούται να εγείρει καμία αξίωση κατά της Εταιρίας λόγω της χρήσης αυτού για διαφημιστικούς σκοπούς ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς.

12. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Εταιρίας παύει να υφίσταται. Η Εταιρία δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Διαγωνιζομένων.

13. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα του νικητή και φωτογραφίες αυτού στην Ιστοσελίδα καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Ο νικητή  με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. 

14. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση εκάστου συμμετέχοντος/διαγωνιζόμενου τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την Εταιρία για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν, ο συμμετέχων δεν επιθυμεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσει επικοινωνώντας με την Εταιρία, στη διεύθυνση info@brands4all.com.gr . 

15. Για την έγκυρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό όποιος είναι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Αν ο νικητής του Διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, το Δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού. 

16. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.