Όροι Διαγωνισμού

Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία DANIEL PAP Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (εφεξής η Εταιρία) και διατηρεί την ιστοσελίδα www.brands4all.com.gr (εφεξής η Ιστοσελίδα), διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ο Διαγωνισμός) με ένα (1) τυχερό νικητή που κερδίζει ένα σαββατοκύριακο στο Boutique Hotel Anerada Inn στο Καρπενήσι. 

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι Αναλυτικοί Όροι) είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερομένου και της ανάδειξης αυτού στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή/και να παρατείνει ή/και να μειώνει τη διάρκεια ή/και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να αλλάζει τo Έπαθλo του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. O Διαγωνισμός θα διαρκέσει από 24/4/2017  έως και την 30/4/2017 και ώρα 23:59 (εφεξής η Διάρκεια)

2. Το έπαθλο περιλαμβάνει: Ένα σαββατοκύριακο στο Boutique Hotel Anerada Inn στο Καρπενήσι. Ένα δωμάτιο για δύο άτομα με πρωινό. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας. Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Εταιρίας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς Ά βαθμού αυτών.

4. Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό (εφεξής ο Διαγωνιζόμενος) θα πρέπει: 

 a) Να κάνει τις αγορές του από το brands4all από τις 24/4-30/4 συμπληρώνοντας τον κωδικό "Anerada20" κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του στο πεδίο με τίτλο "κωδικός έκπτωσης ή κάρτας".

5. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με βάση το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών στις 1/5/2017 και ώρα 12:00, ηλεκτρονικά μέσω του site random. com. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα της ή/και στα Social Media αυτής. Η ανακοίνωση των νικητών του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα της κλήρωσης, στα social media της Εταιρίας. 

6. Η Εταιρία δικαιούται να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες. Επίσης, διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους παρόντες όρους.

7. Το Έπαθλο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωση του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. 

8. H Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε τεχνικό ή συναφές θέμα σχετικά με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού. 

9. Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του Επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: a. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. b. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση/παραλαβή του Δώρου αποβεί άκαρπη. c. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση/παραλαβή του Δώρου. 

10. Κατά την Διάρκεια του Διαγωνισμού και αλλά και μετά τη λήξη αυτού η Εταιρία δικαιούται να χρησιμοποιεί το Δώρο του νικητή και για σκοπούς διαφήμισης. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. 

11. O νικητής δεν δικαιούται να εγείρει καμία αξίωση κατά της Εταιρίας λόγω της χρήσης αυτού για διαφημιστικούς σκοπούς ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς.

12. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Εταιρίας παύει να υφίσταται. Η Εταιρία δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Διαγωνιζομένων.

13. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα του νικητή και φωτογραφίες αυτού στην Ιστοσελίδα καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Ο νικητή  με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. 

14. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση εκάστου συμμετέχοντος/διαγωνιζόμενου τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την Εταιρία για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν, ο συμμετέχων δεν επιθυμεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσει επικοινωνώντας με την Εταιρία, στη διεύθυνση της, επί της οδού Κορίνθου αρ.30, Μεταμόρφωση, τηλ.: 210- 2855209. 

15. Ο κάθε συμμετέχων/διαγωνιζόμενος επίσης ρητά αποδέχεται και συναινεί όπως: (α) η Εταιρία του αποστέλλει στο μέλλον, στην ηλεκτρονική του διεύθυνση (email), ενημέρωση σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing newsletters, νέων προσφορών κ.λπ.) που αναρτώνται ή/και πρόκειται να αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας και (β) αποστέλλεται στην ηλεκτρονική του διεύθυνση (email) ενημέρωση σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing newsletters, νέων προσφορών κ.λπ.) του ομίλου Daniel Pap. Μπορεί ωστόσο να διαγραφεί άμεσα από την λίστα επικοινωνίας οποτεδήποτε, χωρίς να χάσει το δικαίωμα συμμετοχής του στο Διαγωνισμό. 

16. Για την έγκυρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό όποιος είναι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Αν ο νικητής του Διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, το Δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού. 

17. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.